Generalforsamling 2012

 

 

Referat af Lystrupkorets generalforsamling
22. oktober 2012

1. Valg af ordstyrer
John blev valgt til ordstyrer. John kunne konstatere lovligt indvarslet generalforsamling i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning (v. Gunhild)
Gunhild fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt)

3. Aflæggelse af regnskab (v. Flemming)
Flemming uddelte regnskabet på generalforsamlingen og gennemgik dette.

4. Fastsættelse af kor-kontingent
Kontingent holdes på vanligt niveau for næste år, dvs. 400 kr. pr. halve år. Alle bedes indbetale kontingent for efteråret på sædvanligt kontonummer. 3652 – 4803504679. Næste indbetaling i januar. Når I betaler, så husk lige at jeres navn er vigtigst. At det er korkontingent er en selvfølge.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gunhild og Else St. var på valg i går, og de blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af:

Gunhild (formand), Flemming (kasserer), Else (sekretær), Jette (medlem)

6. Valg af revisorer
Peter og Jørgen Blohm blev genvalgt.

7. Indkomne forslag
Der var et ønske om udarbejdelse af nyt sanghæfte, som vi kan bruge til næste korrejse etc. Udvalg blev nedsat bestående af Finn, Arne, Anette og Jørgen A.

Det blev foreslået at flytte mødetiden en halv time til kl. 19.00 – 21.30. Det blev kort diskuteret og derefter besluttet, at vi vil starte med at møde om mandagen kl. 19.00 allerede fra næste korprøve.

8. Eventuelt
Under eventuelt var der ros og klapsalver med en lille erkendtlighed til Lis, som altid leder os så glimrende, Flemming for sin kæmpe indsats på vores nyligt overståede korrejse og Inge for at hun altid er sød til at holde os med noder.

Det blev nævnt, at der kunne være en mulighed for at lægge vores noder og evt. øve-musik på hjemmesiden, så der var mindre administration i at kopiere diverse cd’er og noder. Det blev dog også nævnt, at lovligheden i det skal undersøges nærmere, inden vi bare gør det. Bestyrelsen diskuterer det nærmere.

Else

———————————————————————————————————

Referat af Lystrupkorets generalforsamling 21. oktober 2012

John blev valgt til ordstyrer. John kunne konstatere lovligt indvarslet generalforsamling i henhold til vedtægterne, da datoen blev kommunikeret ca. en måned før generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning (v. Gunhild)

Gunhild fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt)

3. Aflæggelse af regnskab (v. Flemming)

Flemming uddelte regnskabet på generalforsamlingen og gennemgik dette.

4. Fastsættelse af kor-kontingent

Kontingent holdes på vanligt niveau for næste år, dvs. 400 kr. pr. halve år. Alle bedes indbetale kontingent for efteråret på sædvanligt kontonummer. 3652 3408 – 4803504679. Næste indbetaling i januar. Korets bankkonto har skiftet registreringsnummer til 3408. Man kan stadig bruge det gamle reg. nr. men det er nok bedst, hvis I vil rette det.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jette og Flemming var på valg i år, og Flemming blev genvalgt. Jette ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog derfor Joan Børlum som nyt bestyrelsesmedlem. Joan blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen består herefter af:

Gunhild (formand), Flemming (kasserer), Else (sekretær), Joan (medlem)

6. Valg af revisorer

Peter og Jørgen Blohm blev genvalgt.

7. Indkomne forslag

Oprette en ”Fond” til kormedlemmer, der pludselig bliver syge, når vi skal på rejse. Kirsten uddybede det under generalforsamlingen. Der var flere synspunkter, der tilkendegav, at det var en meget sympatisk tanke, men at det kan give nogle problemer i forhold til forsikring o.lign. (mange har en rejseforsikring, og det er også muligt at tegne en speciel rejseforsikring for en enkelt rejse). Flemming foreslog i stedet, at forsamlingen gav bestyrelsen ok til – i særlige situationer – at tilbagebetale dele/hele det indbetalte beløb i forbindelse med afbud, når der var økonomi til det. Dette blev vedtaget af forsamlingen.

Ændring af regnskabsår fra perioden 1.9 – 31.8 til perioden 1.8 – 31.7. Flemming foreslog denne ændring, da det vil passe bedre til ”årets gang” i koret. Mange indbetaler nemlig deres 1⁄2-års kontingent allerede i august, og det er lettere at styre regnskabsmæssigt, hvis tingene kan gøres op, hvor der er mindst aktivitet i koret. Dette blev enstemmigt vedtaget. Flemming påpegede, at det betyder, at næste gang vil året kun bestå af 11 måneder.

28. oktober 2013

8. Eventuelt

Under eventuelt var der ros og klapsalver med en lille erkendtlighed til Lis, som altid leder os så glimrende, Flemming for sin kæmpe indsats på vores nyligt overståede korrejse og Inge for at hun altid er sød til at holde os med noder.

Til sidst en stor tak til Jette for hendes arbejde i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at have hende med i arbejdet.

Et spørgsmål blev vendt vedrørende mødetiden, som vi sidste år aftalte at prøve at ændre til 19.00 – 21.30. Det ændredes tilbage her i august til igen at være fra 19.30. Lis uddybede, at det havde vist sig, at det hang bedre sammen for de fleste, at vi mødtes 19.30. Så har man lidt bedre tid til at nå at få aftensmad og være færdig med diverse gøremål.

Else