Generalforsamling 2023

Referat fra LystrupKorets generalforsamling den 23. okt. 2023

Pkt. 1 Valg af dirigent:
Peter Trier modtog valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Pkt. 2 Formandens beretning:
Formandens beretning vedlagt. Beretningen blev vedtaget med applaus.

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskabet:
Kassereren fremlagde sidste årets regnskab og gjorde opmærksom på at huslejen figurerer to gange i dette års regnskab, grundet omlægning af regnskabsåret.
Der er nu fin balance efter kontingentforhøjelsen sidste år.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Pkt. 4 Kontingentfastsættelse:
Uændret kontingent blev foreslået og vedtaget

Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Karin og Gunhild på valg. Begge modtog genvalg.

Pkt. 6 Valg af revisorer:
Peter Trier på valg. Han modtog genvalg.
Desuden blev Sven Aaen valgt, som ny revisor.

Pkt. 7 Indkomne forslag:
Lene Hove foreslog, at korets øveaften flyttes en halv time frem med start kl. 19:00 og afslutning kl. 21:30.
Forslaget blev sat til afstemning og flertallet ønsker, at vi forsøger i en tre måneders periode
med start fra første øveaften i januar 2024.

På korets vegne og med en buket blomster, sagde formanden tak til Lis for hendes ihærdige indsats gennem hele sæsonen. En særlig tak til både Lis og Jørgen for deres gæstfrihed, da koret var inviteret ned til Nordfyn i deres sommerhus.   

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen.