Generalforsamling 2016

13. oktober 2016

 

Referat af Lystrupkorets generalforsamling 10. oktober 2016 

1. Valg af ordstyrer John blev valgt til ordstyrer. John kunne konstatere lovligt indvarslet generalforsamling i henhold til vedtægterne, da datoen blev kommunikeret for mere end 14 dage siden.

Herefter blev ordet overladt til formanden.

2. Bestyrelsens beretning (v. Gunhild) Gunhild fremlagde bestyrelsens beretning (side 3-4). Gunhild sluttede med at sige stor tak til Lis for hendes kæmpe indsats. Else overrakte Lis en buket blomster på vegne af koret.

John indledte selv efter beretningen, at Misa Criolla havde været en stor mundfuld, der havde taget sangglæden fra én for en kort stund. Men vi klarede det jo heldigvis, og heldigvis blev det jo også til musik til sidst.

John bemærkede endvidere, at det nok ikke havde været så nødvendigt at besøge Todbjerg Kirke efter Bruxelles turen, for der var ikke mange tilhørere, så det bliver en noget forkølet oplevelse.

Finn fik den afsluttende bemærkning, da han takkede Flemming for den fantastiske indsats med at være vores rejseleder. Vi får altid spændende ture ud af det.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab (v. Flemming) 

Flemming uddelte regnskabet på generalforsamlingen og gennemgik dette. Vi har haft et underskud i 2015/16, hvilket stammer fra Misa Criolla optrædenen. Vi er normalt altid heldige at kunne søge midler til sådanne ting, men vi var så ikke helt så heldige denne gang. I alt blev underskuddet på godt 11.000 kr. Men vi har stadig en beholdning til udsving på godt 19.000 kr.

Regnskabet blev taget til efterretning.

4. Fastsættelse af kor-kontingent Kontingent holdes på vanligt niveau for næste år, dvs. 400 kr. pr. halve år. Betalinger falder 1. oktober og 1. februar, og kontonummeret er det sædvanlige, 3408 – 4803504679. Korets bankkonto-registreringsnummer står også på hjemmesiden.

Der er nogen, der allerede har betalt for efteråret, men I andre, husk at påføre jeres navn på indbetalingen, ikke blot kontingent, for det tager mange ekstra klik at finde ud af, hvem der har sendt pengene, når det ikke står der direkte!

Der kom en kommentar om Lis´ honorar var passende og stod mål med hendes indsats. Lis svarede selv på det, at hun har en fast aftale med bestyrelsen, at hun nok skal sige til, hvis hun mener, der skal falde mere honorar. Det er en aftale, at det kan tages op når som helst. Desuden har hun faktisk allerede i år fået lidt mere, end hun har bedt om. 13. oktober 2016

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Gunhild og Else var på valg i år, og Gunhild blev genvalgt med applaus. Else ønskede at udtræde af bestyrelsen, og Ulla var i forvejen blevet spurgt, om hun ville indtræde i bestyrelsen og havde sagt ja (Ulla kunne ikke deltage på mødet). Bestyrelsen består herefter fortsat af:

Gunhild (formand), Flemming (kasserer), Ulla (sekretær), Joan (medlem)

6. Valg af revisorer 

Peter og Jørgen Blohm blev genvalgt. Som John bemærkede, så er de på valg for to år ad gangen og på skift, men det fortaber sig mange år tilbage, hvornår de har været på valg på skift. Derfor er det nu blevet til begge hvert år.

7. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget i år.

8. Eventuel 

Henning henviste opmærksomheden på hjemmesiden og ville gerne have, den levede lidt mere. Der mangler fx plakater fra de sidste optrædener, og det er jo faktisk muligt at downloade de fleste noder direkte fra siden. Jørgen A. hjælper Henning med at få de rette plakatbilleder til siden, og bestyrelsen vil drøfte, hvad der skal ske på hjemmesiden på kommende møde. Det er altid en afvejning, hvad der er bedst for den enkelte, og bestyrelsen har indtil videre ment, at det meste trods alt skulle uddeles, da ikke alle kan skrive ud selv – og slet ikke med kort frist.

Mange udtrykte store glæde ved hjemmesiden, så arbejdet er slet ikke spildt, om end flere dog også udtrykte, at det kunne have sine udfordringer, hvis vi selv skulle huske at skrive ud alle sammen.

Flere kunne ikke huske, hvordan man logger sig på: Navn: syng, Password: tenor.

Holger gav desuden en god ide videre. Den fine plakat, vi har fået tilsendt, den kan vi selv gøre reklame med via Facebook.

Susanne havde skrevet en tekst for Carmina Burana, så det var lidt lettere at lære bare ”teksten” at kende og memorere den for sig selv. Den ville hun gerne sende til Henning, så vi kan trække den via hjemmesiden, hvis vi kan bruge ideen.

Herdis bemærkede, at vi havde prøvet af, at mødetiden blev kl. 19.00 og ikke 19.30 som nu. Men vi var gået tilbage til kl. 19.30 uden en åbenlys forklaring på, hvorfor det ikke gik med 19.00 tidspunktet. Der var mange kommentarer i forsamlingen, der havde divergerende opfattelse af, hvad der perfekte mødetidspunkt skulle være. Diskussionen sluttedes af Lis, som selv foretrak at have 19.30 som mødetid, da det hos hende stressede mindre, så man havde tid til sin aftensmad og diverse gøremål. 13. oktober 2016

 

Gunhild fortalte her til sidst om en invitation til at være med i Kulturby Aarhus i januar 2017. Hvis vi melder til samlet – og melder mindst 20 til, så får koret faktisk 100 kr. pr. deltager. Invitationen blev sendt rundt, men kommer også på mail. Sidste frist for at skrive sig på er mandag efter efterårsferien, så kan man ikke være der denne dag, så send gerne en mail til Flemming, som melder os til samlet.

John takkede for vanlig god ro og orden.

Else Staalsen Sekretær

Beretning for LystrupKoret 2015/2016 

Så er vi i gang med en ny sæson og kan se tilbage på mange dejlige koroplevelser.

Vores koncerter sidste efterår var Misa Criolla, som blev afholdt den 14. – 15. nov. på henholds-vis Gl. Estrup og i Lystrup Kirke. Til koncerten havde vi hyret instrumentalister fra Det jyske Musikkonservatorium, samt solisterne Søren Bidstrup og Daniel Kjær Nielsen og på guitar Jakob Bangsø. Peer Kjær Andersen ledsagede os på piano.

Udover Misa Criolla omfattede programmet også sange og korsatser af Carl Nielsen og Bo Holten samt Joaquin Rodrigo.

Traditionen tro har vi også i år givet en julekoncert på Gl. Estrup.

Det nye i julemåneden sidste år var ”Julekor-stafetten 2015” i Aarhus Domkirke, som løb af stablen 12. december. 10 kor afløste hinanden og gav hver en 25 min. koncert. Det var en stor oplevelse sådan at indtage Domkirken og være med i så stort et arrangement. LystrupKoret var med i planlægningen af koncerten.

Vi håber, det bliver en tradition.

Da det ikke rigtig blev tid til en juleafslutning i december, holdt vi i stedet Nytårskur første sangaften i det nye år. Bestyrelsen havde besluttet, at der skulle spilles tallotteri, og efterfølgende nød vi en pølse/oste platte fra Brugsen.

Her i foråret havde vi planlagt en kortur til Bruxelles, som vores ”rejsearrangør”, Flemming, havde organiseret for os. 30 kordeltagere kørte i bus til Bruxelles. Vi deltog ved Gudstjenesten i Den Danske Kirke og den efterfølgende kirkefrokost. Foruden en rigtig fin oplevelse i kirken, fik vi set og oplevet meget i den spændende by. Flemming havde indlagt en stor landskabelig oplevelse i programmet, hvor korets kondition blev grundig testet.

De, der ikke havde været med i Bruxelles, fik mulighed for at deltage ved en lille ”koncert” i forbindelse med Gudstjenesten i Todbjerg Kirke, søndag den 17. april. 13. oktober 2016

 

Sommerafslutningen foregik i år på ”Fristedet” i Skæring, den 9. maj. Vi ankom sidst på eftermiddagen og kunne nyde stedet, før vi øvede en times tid. Hvorefter vi spiste vores medbragte mad i de hyggelige omgivelser. Et rigtig dejligt sted med mange muligheder, som koret kan låne uden omkostninger.

Derefter holdt vi sommerferie indtil den 22. august.

Her i efteråret er vi ved at indstudere uddrag af Carmina Burana af Carl Orff, som vi vil opføre sammen med Hinnerupkoret. Ved koncerten har begge kor desuden et indslag, og indimellem vil der være en fagot koncert ved Holger. Koncerten bliver afholdt både i Lystrup kirke og i Uhresalen i Hinnerup, søndag, den 6. november.

1. advent vil vi igen afholde den traditionsrige julekoncert på Gl. Estrup.

Og mandag, den 28. november giver vi en lille koncert på OK-centret i Egå.

LystrupKoret vil også i år deltage ved Julekor-stafetten i Aarhus Domkirke, den 17. december.

Der er mange personer i koret, der yder en helt formidabel indsats for koret, både for og bag kulisserne. Det betyder rigtig meget for koret og korets aktiviteter. En stor tak til jer.

Endelig vil jeg sige stor tak til Lis for hendes ihærdige, tålmodige og meget musikalske indsats med os i endnu et rigtig godt år.

Gunhild, den 9. oktober 2016