Vedtægter

Vedtægter for foreningen LystrupKoret

 1. Foreningens hjemsted er Lystrup, Århus kommune.
 2. Foreningens formål er at opretholde et blandet voksenkor i Lystrup-Elsted området. Koret har samme navn som foreningen.

 3. Medlemmer af foreningen er alle medlemmer af koret. Der betales ikke kontingent ud over nedennævnte korafgift. Indmeldelse sker til bestyrelsen.

 4. Bestyrelsen træffer de fornødne aftaler med korets dirigent. Såvel dirigent som foreningen har et halvt års opsigelse. Dirigenten er ekstraordinært medlem af foreningen.

 5. Foreningen holder generalforsamling i efteråret med følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af korafgift for den kommende sæson

 5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

 6. Valg af revisorer

 7. Indkomne forslag

 8. Eventuelt

 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges 2 medlemmer. Således består bestyrelsen af 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Dirigenten deltager i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

 1. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år vælges én revisor.

 1. Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling varsles med 14 dage.

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 2. Bestyrelsen varetager foreningens daglige forretninger. Alle større beslutninger skal dog forud forelægges til godkendelse i plenum.

 3. Korafgiften medgår til at dække afgifter til organisationer, som koret er medlem af, køb af noder, udgifter til arrangementer, administration m.v. og opkræves 2 gange årligt.

 4. Anskaffet nodemateriale m.v. er foreningens ejendom.

 5. Foreningens vedtægter kan ændres, hvis der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum blandt de fremmødte medlemmer er konstateret et 2/3 flertal herfor. Dette gælder også ved evt. nedlæggelse af foreningen.

 6. Ved foreningens nedlæggelse overgår eventuel formue og ejendom til foreningen Beboerhusets venner i Lystrup. Nodematerialet fordeles dog blandt de på påkommende tidspunkt værende medlemmer af foreningen, i det omfang der er interesse.

Nærværende vedtægter er vedtaget af korets medlemmer den 10. november 1997 – med rettelse af korets navn i oktober 2008 til LystrupKoret.